Jazykový audit

Komplexní jazykový audit zaměstnanců společnosti je výborným nástrojem pro zefektivnění práce, snížení nehospodárně využitých prostředků na nefunkční jazykovou výuku a také k celkovému  zlepšení firemní kultury. Navíc výsledky auditu mohou pomoci manažerům při sestavování motivačních plánů i při řízení lidských zdrojů. Jazykový audit jsme schopni sestavit na míru, dle konkrétního přání zákazníka.

Náš jazykový audit se obvykle skládá z následujících částí:

 • Analýza jazykové úrovně zaměstnanců
 • Analýza jazykových potřeb firmy
 • Návrh na individuální vzdělávací program dle výsledků analýzy

Hlavními výhodami jazykového auditu jsou především:

 • nezávislé a komplexní zhodnocení všech jazykových dovedností: konverzace, poslech, gramatika, slovní zásoba, čtení a psaní
 • přesné určení aktuální úrovně podle kritérií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy (SERR)
 • stanovení detailního studijního cíle
 • nastavení studijního plánu pro firmu i budoucí studenty
 • pozitivní motivace pro zaměstnance
 • ukázka struktury jazykového auditu (variabilní, dle konkrétních potřeb zákazníka)
 • telefonický pohovor (15 min) – každodenní otázky, otestování všeobecných komunikačních schopností (hodnocení v kategoriích gramatika, slovní zásoba, výslovnost, poslech, plynulost projevu a celkové komunikační schopnosti)
 • osobní pohovor (15 min) – otázky týkající se pracovního prostředí a motivace k výuce, otestování
 • všeobecných i odborných komunikačních schopností (hodnocení v kategoriích gramatika, slovní zásoba, výslovnost, poslech, plynulost projevu a celkové komunikační schopnosti)
 • vstupní test z gramatiky a slovní zásoby (25 min) – 60 otázek s výběrem odpovědí zaměřené na obchodní jazyk (hodnocení na základě počtu získaných bodů)
 • písemný projev (15 min) – úkolem je napsat neformální email, ve kterém píšící předají efektivně informace a prokážou schopnost komunikovat jasně a zřetelně.
 • VÝSTUP

Výsledkem jazykového auditu je ucelený přehled o stavu jazykových dovedností zaměstnanců, hodnocení jazykových potřeb na jednotlivých místech ve firmě a návrh na vzdělávací program, který pomůže naplnit Vaše jazykové cíle. Díky důkladné analýze dochází k úspoře nákladů na jazykové vzdělávání a vzdělávání probíhá účelně. Jazykové audit je navíc hodnocení nezávislé autority a je vždy maximálně objektivní.

 • Výstupem komplexního jazykového auditu Vaších zaměstnanců bude:
 • Celkové shrnutí jazykové úrovně zaměstnanců společnosti
 • Individuální hodnocení účastníků jazykového auditu
 • Doporučení ohledně typu a náplně budoucích studijních programů

Vyhodnocení jazykového auditu

Celkové vyhodnocení jazykového auditu obdržíte 7 pracovních dní po posledním dni testování.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky poskytuje základ pro vypracovávání jazykových učebnic, testů, zkušebních materiálů apod. Zároveň podrobně popisuje, jakým způsobem musí studenti ovládat daný jazyk, aby své znalosti mohli prakticky využívat. Jazykové dovednosti jsou hodnoceny pomocí tří základních úrovní, rozdělených vždy do dvou stupňů:

 • Začátečník – stupně A1 (Breakthrough) a A2 (Waystage)
 • Středně pokročilý – stupně B1 (Threshold) a B2 (Vantage)
 • Pokročilý – stupně C1 (Effective Operational Proficiency) a C2 (Mastery)

Jednotlivé stupně jazykových znalostí dokument popisuje následujícím způsobem:
StupeňHodnocení
A1Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
A2Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
B1Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
B2Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
C1Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.
C2Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.